Privacyverklaring

De stichting Entente Florale richt zich op het bevorderen van een groene woonomgeving in en bij steden en dorpen en het betrekken van natuurlijke en toeristisch recreatieve componenten daarbij. Onder dit doel valt ook het verrichten van alle werkzaamheden die leiden tot de bevordering en ontwikkeling van een duurzame leefomgeving.

Adres: Stichting Entente Florale Nederland
Postbus 476
2800 AL, Gouda
Tel 0172 236269 
email:info@ententeflorale.nl 
website: www.vitalegroenestad.nl 
HR 30162206

De persoonsgegevens waar wij over beschikken worden gebruikt voor communicatie doeleinden en met grote zorgvuldigheid in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt.

Verzameling, verwerking en gebruik persoonsgegevens:

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om geïnteresseerden, vanuit functie, werkveld,  persoonlijke interesse te informeren.  

  • Gegevens die worden verwerkt zijn bedrijfsnaam/organisatie, naam, functie (indien bekend) adres, plaats.  Deze gegevens worden gebruikt voor het toezenden van het Magazine Vitale Groene Stad uitgegeven door ELBA/REC  waarmee een verwerkingsovereenkomst  is  gesloten conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Het e-mail adressenbestand waar alleen e-mail adressen in staan wordt gebruikt voor het verzenden van de digitale nieuwsbrief.
  • Indien men zich aanmeldt via de website voor evenementen of bijeenkomsten  worden naam, functie en organisatie, e-mail adres en eventuele dieetwensen vastgelegd. Gegevens worden gebruikt voor het printen van een badge en communicatie over het desbetreffende evenement of de bijeenkomst.
  • Tevens verwerken wij persoonsgegevens die nodig zijn voor een goede administratieve afhandeling, in het kader van facturering en personeelsgegevens die  wij volgens de wet mogen verzamelen en opslaan.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens:
De Stichting Entente Florale gaat zorgvuldig met de gegevens om en bewaart deze gegevens goed en veilig tot er een verzoek komt om de gegevens te wissen.

Bedrijven en organisaties  of natuurlijke personen kunnen zich altijd uitschrijven voor het ontvangen van de nieuwsbrief (via afmelden) of het magazine (etiket of geheel pakket retour (gratis)/ mail naar info@ententeflorale.nl met vermelding van naam en adres)

Recht op inzage/aanpassing,  verwijdering, indienen klacht
Personen waarvan gegevens worden verwerkt, hebben recht op inzage van de gegevens, aanpassing, verwijdering, dataportabiliteit die wij van hen verwerken. Indien van een persoon de gegevens onjuist of veranderd zijn, zal dat op verzoek binnen vier weken worden gecorrigeerd of gewist. De betrokkene zal daarvan op de hoogte worden gesteld. Een verzoek tot veranderen/wissen kan worden gezonden aan: info@ententeflorale.nl. Personen hebben het recht op indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens:
Medewerkers van de Stichting Entente Florale dragen optimale zorg voor de gegevens onder hun beheer en hebben geheimhouding van vertrouwelijke informatie die door geïnteresseerden wordt toevertrouwd. De Stichting Entente Florale maakt gebruik van technische-  en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de gegevens die zij verwerkt zo goed mogelijk te beschermen tegen gegevenslek (inbreuk).

Bij het constateren van een gegevenslek (inbreuk) zullen de getroffen personen worden geïnformeerd en zal er melding gemaakt worden bij de daarvoor bestemde instanties.

Website
Op de website wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies en voorkeurscookies . Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert en dat de website informatie onthoudt die van invloed is op het gedrag en vormgeving van de website. Deze gegevens zijn anoniem en niet gebonden aan persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden allen gebruikt om de website te verbeteren.

Wijzigingsclausule
De Stichting Entente Florale behoudt zich het recht voor om het huidige privacy-statement te wijzigen, mits binnen de regels van de AVG. Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste privacyverklaring, welke op onze website is gepubliceerd.