Partners

Onderstaande Nederlandse instanties onderschrijven De Vitale Groene Stad filosofie:

 • Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG)
  VNG is de belangenbehartiger van alle Nederlandse gemeenten in Nederland.
   
 • Groenkeur

  Groenkeur is het gerespecteerde, onafhankelijke en betrouwbare selectiecriterium in de groene sector. Als u naar het Groenkeur certificaat vraagt, weet u dat het met de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden goed zit. Of het nu gaat over aanleg en onderhoud van uw groen, bomen, sportvelden, begraafplaatsen, daken, gevels of watergangen. Groenkeur is het enige geaccrediteerde en onafhankelijke keurmerk in de groene sector. Ca 70 specialisten afkomstig uit de aannemers, opdrachtgevers, adviseurs en opleidignen zijn actief om de normen actueel te houden en de richtlijnen op het hoge niveau vast te houden. Kortom met Groenkeur krijgt u altijd kwaliteit. 

 • Unie van Waterschappen
  De Unie van Waterschappen is de vereniging van de Nederlandse waterschappen. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. In totaal zijn er 21 waterschappen in Nederland.

 • Staatsbosbeheer
  Staatsbosbeheer beheert 265.000 hectare bos, natuur en landschap, 1900 gebouwen en een infrastructuur van duizenden kilometers aan paden en wegen. De organisatie biedt werk aan 1.000 professionals, wordt ondersteund door ruim 5.000 vrijwilligers en ontvangt jaarlijks miljoenen bezoekers. Als maatschappelijke onderneming streeft Staatsbosbeheer hierbij naar grote betrokkenheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
   
 • Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO)
  PPO is, als onderdeel van Wageningen UR, een onafhankelijk kenniscentrum gespecialiseerd in toepassingsgericht plantenonderzoek. Deze kennis zal worden ingezet in de communicatiekanalen van de  Vitale Groene Stad, om daarmee de brede doelgroep te informeren over de functies en de toepassing van plantensoorten in de openbare ruimte.
   
 • Groen & Handicap
  streeft naar een zo toegankelijk mogelijke Nederlandse natuur voor iedereen. Iedereen moet zonder problemen gebruik kunnen maken en kunnen genieten van de Nederlandse natuurgebieden. Voor sommige groepen bezoekers van de natuurgebieden is het nodig om extra aandacht te besteden aan de bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid en informatievoorziening.
   
 • IVN
  Instituut voor natuureducatie en duuurzaamheid (IVN) is een landelijke organisatie die mensen lokaal bij natuur betrekt. Op scholen, in Nationale Parken en in hun eigen buurt. Binnen de 170 lokale afdelingen van IVN zijn zo'n twintigduizend ervaren vrijwilligers actief.
   
 • Elba | REC
  Elba | REC is uitgever van onafhankelijke vakbladen en organiseert congressen, seminars en studiereizen op het gebied van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en infrastructuur.
   
 • Bouwend Nederland
  De vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4500 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw.
   
 • Boomfeestdag
  Stichting Nationale Boomfeestdag wil kinderen van groepen 6 en 7 (9 t/m 11 jaar) op een fantasievolle en aansprekende wijze kennis, inzicht en begrip voor bomen bijbrengen. Dit gebeurt door ze te leren dat bomen een belangrijk onderdeel zijn van een duurzame leefomgeving en door ze te laten inzien dat ze zélf een bijdrage kunnen en moeten leveren aan een groene, leefbare en duurzame wereld.
   
 • ANWB
  De ANWB is in 1883 opgericht door een groepje enthousiaste fietsers, die graag wilden genieten van de mooie Nederlandse natuur. Dit uitgangspunt is sindsdien niet veranderd. De ANWB is nog steeds dé organisatie die de natuur als recreatieplek toegankelijk maakt en houdt. Uit onderzoek blijkt dat er in de directe leefomgeving grote behoefte is aan groene plekken, zoals parken, plantsoenen en waterpartijen. Daarom heeft de ANWB besloten om te investeren in stadsparken en groenpleinen te ontwikkelen.
   
 • GGD Nederland
  Uiteenlopend wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een groene omgeving goed is voor de gezondheid. Download de brochure 'Een groene gezonde wijk'
   
 • Stichting Entente Florale Nederland
  Jaarlijks organiseert Entente Florale Nederland de nationale groencompetitie waarin dorpen en steden strijden om de titels “Groenste dorp van…” en “Groenste stad van…”. Deelname aan de competitie leert echter al snel dat groen een structureel beleidsgebied is, waar veel meer uit te halen valt dan de genoemde titel.
   
 • Vereniging Stadswerk Nederland
  Stadswerk is de vereniging voor professionals op het gebied van de fysieke leefomgeving.
   
 • Eco Consult
  Eco Consult is een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau op het gebied van stedelijk groen, openbare ruimte, natuur en landschap en milieu. Daarnaast is het actief op het gebied van interim- en projectmanagement en detachering in de groene en grijze sector. Het kent als opdrachtgevers onder andere gemeenten, provincies en andere beherende instanties van de openbare ruimte, diverse (semi)overheids- instanties en beheerders van bedrijventerreinen.

 • Groei & Bloei
  Groei & Bloei is een vereniging van bloemen- en plantenliefhebbers, met landelijk meer dan 50.000 leden, verdeeld over 150 afdelingen.
   
 • Natuurmonumenten
  Natuurmonumenten is een vereniging die zorgt voor de natuur in Nederland. Dat doen we door natuurgebieden aan te kopen, duurzaam te beheren en door op te komen voor de belangen van de natuur.
   
 • Ruyteninstituut
  Het Ruyteninstituut is van mening  dat het ontwerpen van beplantingen een belangrijker schakel moet gaan worden in de keten van ontwerp, kweken, aanleg, beheer tot en met gebruik dan nu het geval is.
   
 • Norminstituut Bomen
  Het Norminstituut Bomen heeft als doel de kwaliteitszorg rond bomen te verbeteren. Het instituut ontwikkelt en standaardiseert kwaliteitseisen, richtlijnen en normen voor werkzaamheden in, rond en met bomen. Dit resulteert in procesmatige, uniforme werkwijzen en toetsbare eisen, zoals uitgewerkt in het Handboek Bomen. Het Norminstituut Bomen is onafhankelijk en voert zelf geen advies- of uitvoeringswerkzaamheden uit.