Wageningen

In de prachtige gemeente Wageningen is ‘Groen’ het meest besproken onderwerp. Op geen enkel thema is de betrokkenheid van bewoners en maatschappelijke organisaties zo groot. Dat is ook goed te begrijpen want de Wageningse omgeving is uniek. Met vier verschillende landschapstypen kennen wij een grote diversiteit aan flora en fauna en ook binnen de stadsgrenzen zijn er plekken waar het groen rijkelijk aanwezig is en daarmee van groot belang voor onze inwoners.

 

 De ligging op het knooppunt van verschillende (herkenbare) landschapstypen, de Veluwe, de Gelderse Vallei en het rivierengebied en de grote variatie aan bodems en landschappen die dit met zich meebrengt, is een belangrijke reden geweest voor de vestiging van Wageningen University & Research in de gemeente. Daarmee heeft de gemeente zich ontwikkeld tot City of Life Sciences, waarmee Wageningen internationaal op de kaart staat.

Om het huidige vestigingsklimaat nu en in de toekomst van blijvende kwaliteit te kunnen voorzien, maar ook om ontwikkelingen die op ons afkomen in goede banen te kunnen leiden, heeft de gemeente Wageningen in 2013 een Structuurvisie vastgesteld. In de jaren daarna heeft de gemeente een Groenbeleidsplan ontwikkeld, samen met betrokken Wageningers, natuur- en milieuorganisaties en de Woningstichting.

Hiermee is er voor de waarde en de verschillende functies van het groen nog meer aandacht gekomen, zowel politiek bestuurlijk als maatschappelijk. Groen wordt een steeds belangrijker element in ons gemeentelijk beleid, met steeds meer raakvlakken met andere beleidsterreinen, iets wat in ons groenbeleidsplan is vastgelegd en nu op allerlei plekken in de stad in gang wordt gezet.

In Wageningen werken veel mensen en groene organisaties met ons samen aan een mooie stad. De komende jaren zetten we dat door. We willen groen een prominente plek geven. Dat doen we door ruimte te bieden aan initiatieven uit de stad, door nauw samen te werken en door aan te sluiten bij ontwikkelingen op andere terreinen.

Gemeente Wageningen wil door deelname aan de Entente Florale 2018 laten zien hoe het groenbeleid de komende jaren zal leiden tot en nu ook al heeft geleid tot een prachtige, leefbare stad. Een stad waarin inwoners kunnen genieten van het prachtige landschap en groen, zich prettig en vrij voelen om initiatieven te nemen en samen te werken aan een nog groenere, duurzamer en klimaatbestendiger stad. Wij laten u graag ervaren hoe Wageningen als City of Life Sciences, in een netwerksamenleving, bouwt aan een duurzame, groene toekomst.